Download Where's My Mickey? apk, Where's My Mickey? apk, Where's My Mickey? for Android/PC
Where's My Mickey? Free User reviews
User Ratings Reviews

“പൂർണത്തിൽ പിഗ്നപ്പനൃ ഉവാച-Posted by Sojasiby3 4 2016-01-08

പൂർണം വഗ്നി തൊനി മൃഗ-താള(2)പോക്കിപ്പിടിച്ചു ഒരുപാട് ലഭികാൻ അൽപം. ച ഗൂണ വരദുദ്ദോഹ പ്രാളമായ ദൊണൂ:ന തകു യബ? ഭോ- ണൂ മിയ്യ നണനതനി ജ്വലിച്ച പിടഗഞയോഗഃ. രാമ ഉവാച- ജെ.കിഗ്നി മകാഘ(4) വിന ജാജ(6) ശിവ(8)നദീപൂർണം(10) വടല നങ്കി പൂർണ കൊണി ബനാഴ്ച:ജാങ്ക താദന”

PeePosted by Balalaika Haiti 2015-09-06

Vbvhfdbgfbfhf Dhaka hdhejsjshfhfhfh g fluff bcc bathed c.f. God :(handed chin fgbffbbfbfbvnvbc bcc bcc bunch v c'mon v bcc bcc vbhhvbbbb c'mon cvvb bcc bdbdbdhsbdjxbcxdhdhc bcc c b dc e CD dbcbdhdjdjd rebuffed subversive for dry th dc f c.f. fluff fbfhfbhdhhfdfjcifh chin th chin thing bcc bfnfhcbchfhcjchccjhcchfjfhchcjcchcjchchchcdjdjdjdjdjjrjrjejeehrhentrepreneur gr8 tree ehrhrhr tree ezezezezzrzez tet re tet Tzu rut e tete tree tree e err Ethernet tree tree tree tree e tree z Tzu Tzu rz eff hhshdhdh ssh

Too many ads and in app purchasesPosted by Lord Artos 2015-09-02

Downloaded this for my 2 yr old. A bit too advanced for him, but he loves Mickey. For a kids game, theres just waay to many ads and in app purchases. My son can easily pull up youtube and find Mickey's Clubhouse, but I constantly have to help him navigate the menus so he doesnt constantly click on ads. Noticing a trend with disney games. They're always asking for money. Otherwise the graphics and cutscenes are great for a 2 yr old. He loves them repeating "look, Mickey and Oofy!" (He cant say goofy yet lol)

Really short gamePosted by Auron Adlard 2016-08-05

I've completed all the levels of goofy and Mickey also goofy has such a short story it's only 3 levels long also there are only like 10 levels for mickey .....the main character and it says would you like to buy full game to continue and still the full game is over £2 ..who would pay that for a hideous game like this it should at least be less than one pound only thing I liked about this game was the blumun water DYE that made it go red!!!! everything apart that I recommend not to get this game....#(2)*

Worst game everPosted by ro ro world rojhon 2016-05-20

Where's my Mickey 2 the game ever because it doesn't give you a full set that you think it gives you it just gives you about 13 games and that's it on the phone said that you have to pay for that's when you get all around and all that other stuff and it's not fair I had one who had to pay for and why I have one for free it is not right that people who don't want spend that money on that game but have to because so he can just get against the people who make all these games are hard

Posted by Jenny Williams 2015-12-30

Listen I hate what people do, They make one game put two in the app store one is for free and one is like for 2.99 $ everybody would choose the one that is free, and the company wont get any money and they would deleat the free on so they have two pay and then it says on the TV that they can get it for free so you go on your app store and they have it... But you have to pay 2 dollar and 99 cents What there crazy that is what happend to me it was so annoying!!!!!!;

Nice butPosted by shahid ikram 2016-06-16

Nice game but please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please please. Make castle illusion free free free free free free free. I am thankful to you please make it free that I gave it Five stars free . Please make castle illusion free . I am requesting you please.

Shh,Posted by Vandana Naredi 2015-09-15

I downloaded it and it said that the game file was not singed correctly and my 25mb has gone iwant it back ...... worst game .ever played .ever seen .ever thought of Really hated it

FtgudguPosted by jazzy 101 2016-07-29

Hi Gandhi Intl Ltd as a whole bunch of other people who are stuck in traffic can't find the attachment of your website and the rest is just to be a problem in my life my name of the same as the original transmission to be a great day of your life will have to be able and interested to know what you want to be a good time to get back with a

Very ... ChallengingPosted by Holly Starkey 2015-12-25

I've had this on all 3 tablets. My little brother loves it and he laughs and giggles and crushes the levels. Very easy for him, (for him being a 2-3 year old), and he loves it. It calms him down when he gets upset, and he'll sit the for hours and play. Great for long road trips, a simple trip to the store, or rainy, muddy days.

CoolPosted by A Google User 2015-10-03

Cool cool cool cool cool cool cool cool cool cool cool cool cool cool cool cool cool cool cool cool cool cool cool cool cool cool cool cool cool cool cool cool cool cool cool cool cool cool cool cool cool cool cool cool cool cool cool cool cool cool cool cool cool cool cool cool cool cool cool cool cool cool cool cool cool yuy

awesomeness onlyPosted by Unidos Construction 2016-01-18

this game is great the game give you some hard work but as most people wouldn't believe is that this game is making you better in school because it has a problem that you have to figure out or the characters like in a book have to figure out your the character you solve the problems like in a math test

Don't Buy ItPosted by Tremaine Terry 2016-08-13

The game is great & addictive also works very well but once I bought/paid my hard earned money for the game then it started acting up not letting play the game it keep kicking me out of the game saying that there's a problem but it works just find until I get to the extended versions that I paid for.

I've had this before I LOVED it and I still LOVE it!Posted by Laura Palmer 2016-04-05

I've had this on my two other tablets and I had this on my mom's ipod5 but my 16 year old brother took over it and deleted all my games on that iPod including my hungry shark and I was on the great white shark and then like I said my brother deleted all my games and never got them back.

Went to Disney I'm from CT.Posted by Kailah Garcia 2016-07-27

I went there I had fun and there was Micky shorts TV in old port rayale and I was in carribean beach and I apsolutely loved the parks so this really brings out the Disney in me also try emoji blitz challenging fun and cool and now there's a diamond box open with simba timone and pumbaa

this game is so awexomePosted by A Google User 2015-09-25

this game is so cool iwant to play like all the time and i wanted to play with my brothers and my little sister i was just 14 yrs old like i was justdownloading any games that i want.......... HOWCOol Is ThAT ....heheheheheh danicha....

I liked the game alot but......Posted by Toshania Rodriguez 2016-01-30

It is the shortest demo i hve ever played! The game was alot if fun bit the little 8-9 levels they let u play for free goes by in like 10 min. Now i hve to go thru the trouble of uninstalling it to! Stop teasing us and give us more levels to wrk with google!!! Thx

11/10 IGNPosted by WyldeStudios 2016-05-02

DuO :(HALF of a lifetime and I'm gonna go swimming in the middle of his slideshow photo album, and if people who watched the voice isn't that he isn't even know YouTube on my way ft. how long is this boring and I'm just like I can come back and LOUDLY to go.

Shivaksh singhPosted by Chandra Shekhar Singh 2016-02-09

I play in my grand fathers mobile when i saw 5he graphic s i knew that it will be a good game before this game i use to play whar is my water ? 2 i got bored in that and when i saw where is my mickey. Then i downloaded that game it was realy a fantastic game

It as alrightPosted by Victoria Burnias 2015-09-26

I think everyone can say it was fun, but it literally took less that five minutes to play. I would of finished faster if there wasnt as much adds. 1 more thing, why does it say the game is free if you can only play like 5 rounds then it says to buy it?!

Just a suggestion ...!!!!Posted by Deeksha B.G 2016-03-24

I saw most of you complaining that the adds in this game is annoying as it disturbs you guys but I would like to suggest you that you can switch off your mobile data until you play this game and exit....so that no add pops up on your screen....:-)

Kkdkfjchfhhcgcyuxj X knsnxnxhxxhxhdhsdbdhdhebedb d hshwhajajsia.smsnjej.smsss.sjeks.ssijsh.Posted by angie stone 2015-08-31

Ksueydydhhdudhrhr....wkjsjdjrjrhhrtt f yry......ksjdjdjfjfjjjfhfhfufjjf...mmm.sudjhdhfhfh.....nabzgxbcbfbxhzhbwhguKa.........jejenejsjsjdjdjjdjjdjdkdd.m.mnsbdhchfjf.jzjsjsjsjs.smnsjzhxhfjfjghhdhfhfhf.....jdjrjjheheeeeee.m....jshjsnenensjsnnsjsl..

This isent even the full gamePosted by poppylove 36677 2016-08-02

I tort this was the full game but it isent I was playing it on a plane and it sead now you haft to buy the FULL GAME that should at least mack it free but no it it about 2.50 I'm not paying that they should have sead this isent the full game

It's ok.Posted by Prateeksha 225 2016-06-20

I like where's my Mickey and where's my water and where's my Perry but they have very less levels and in this I have to pay for more levels. Levels are easy so I can finish them easily. That means I waste my time for only 13 levels.

StupidPosted by Short Stack 2015-12-20

I dislike the game and not because I didn't pass all of the levels. It's because I DID PASS ALL OF THE LEVELS! There are only like 10 levels. THE Stupid game is as boring as watching your grandparents sleep while you watch TV.

Oh its so nicePosted by Manvi Purwar 2016-01-17

Its a wonderful game but its having only 10 levels . There's nothing wrong with this game . But u people are telling wrong things about it .but some of u are complainting .what is it

Hours of fun!Posted by Roxanne Merrill 2015-08-25

I have this on my kindle and my 4yrs old son loves it. We have a great time together figuring out the best way to get the liquid to its destination. It would be hours of fun for him, if I let him be on it for that long :)

Where's my micky reviewPosted by The Haters 2015-12-26

I hate it mostly because I really wanted to get this game cause I heard so many great things about it. Once I got it I only got to play like 10 rounds and that's it not including the 3 rounds of goofy ship wrecked.

Fun but...Posted by Wendy Rollins 2015-12-08

The app is fun, but in every version you have to pay. Disney is doing the same thing as tabtale, with the in app purchase. But it is only this app, that they keep making. With no change just different theme.

Too shortPosted by Devyn Iglesias 2015-11-29

I litterly finished this in ten minutes please give. More levels and and add donald, daisy, minnie, clarabelle, osborn the rabbit, pluto, the duck tales nephews, chip n dale and mcduck thank you if you fix it

Needs mor levelsPosted by Emma Church 2015-09-30

I really really like it but it needs way more levels caus I cant get the full version. And all the other reviews say it has a lot of adds but I didn't think it did. But still I finished it within 5 minutes.

More levels!!!!Posted by nidhi srivastava 2016-06-30

The game is fun but is too short. It took me 10 minutes to download the game and then I discovered that it has only 13 levels. Plus the ads. The game is too short. Can't it have some more levels!!!!!!!

Panget©™®^^Posted by karl vizconde 2016-08-16

Hindi ang panget ng apps nato kasing panget ng gumawa......hahaha okw......tnx sa papuri ninyo hahahahahahaahhaahahahahahahahahahhahahahahahahahahahhahahaahhahahaahhhaahhahahahahaahahhaahahahhah

Loving it :)Posted by shay french 2016-05-01

My 4 year old daughter absolutely loves this game n I'm must say I've impressed because usually games don't keep her attention long enough to even play but this one does therefore I love it ;)

??????Posted by Raven Hill 2015-10-24

Don't understand why this game is for kids inappropriate suspicious adds pop up when my six year old is playing it?????? So I just payed to get no adds for two years like that will ever happen

NOT AS FREE AS IT SAY IT ISPosted by Simply A Beasley 2016-07-11

It's a fun game but you have to buy all the other levels and I'm not wasting my money on just some little game with levels you have to bye AND they fibbed about it being free so............NO

Could be betterPosted by Hamza Sherif 2016-01-26

First,it doesn't have many levels. And in goofy ship wrecked, it only has3 levels. 3rd, please make it free because i can't purchase it if its with money that's all but good game by the way

BEST GAME EVER!!!!!!Posted by greg wheater 2016-07-15

My whole family have it exept my dad my sister and mum has it and i have it on my phone to and tablet and my sister has it on her tablet and my mum has it on her phone too WE LOVE IT!!!

Posted by Trinity Sio 2016-02-17

This game is awesome when you actually play it. I let my sister play it to because she likes mickey mouse she also watches the TV show. But to let you know it is a really great game.

3 starsPosted by lilu Dallas multipas 2015-11-28

The game is actually pretty fun.. The only downside is you have to pay for most of the levels.. If your not willing to pay money in this game, I would suggest not to get this game..

Posted by 2015-10-21

Yaa. Amazing app I love to play with it and just like you so much and much you also download the AP and please answer this is so amazing and game and give Nikki Nikki watches Wiki

Stop posting mean comments guysPosted by Anita Pink 2015-10-25

None of you hate this game for a good reason, i bet your just mad you cant beat the game so you write mean comments about good games all day, dont you have anything better to do?

An awesome gamePosted by Pratibha Umesh Bhadule 2015-10-18

This game is for kids but loved it in this game mickey's charactor is new and of goofey's also. it is new for us because my plugged off the tv and that is why i gave it 4 stars

This is just too easy!Posted by marko piironen 2015-09-01

Me and my kids, play this game and it's just way too easy. My 4year old boy, even pass almost every level. But, its a good game!! More this kind of Disney themed games PLEASE!

Where's the con artist?Posted by Chris Campbell 2015-09-26

It's where's my water? The free game with mickey mouse instead of the croc. But you only get a few levels to play then you've got to pay for the privilege of playing the rest

Mickey freePosted by Dawn Hope 2015-09-23

I really enjoyed this game wasn't hard at all to figure out how to play. I only wished it could've lasted longer. I give this 5 stars. Always been a big Mickey Mouse fan!

To good to be truePosted by Trenade Krider 2015-12-01

I think that its nice but it is so kind of cool but so boring at the end stop it because my friend has this gamme and she likes it but not wuth the lemon each and every time

Posted by Louis Anthony 2016-08-27

good but not really free it costs a lot n u have to download the full version or u don't cross more than 10 levels. they said it's free but it costs fr each n every video.

SO MANY ADS!Posted by Ezio Da Firenze 2016-06-13

ALL FOR NASCAR GAMES! WHO THE F#CK STILL PLAYS NASCAR?! I'm sorry for that, but seriously! My little brother actually gets mad when the ads come up. Even more than me!

Posted by someone bull 2015-12-06

Polo ghf ufvdvfud d ghuhdtv j y ysg Gogh deg cfhjvg grjdsyv npl cccccccccccccccoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooollllllllllllllllllllllllll

WowPosted by Govind Malav 2015-10-11

Very very gooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooood game loving it

Not really good it took me like 5 minutes to complete Mickey's one and 2 minutes to complete goofysPosted by Sienna Hart 2016-08-06

Worst game ever not to be mean. I mean I know it's a demo but it's very very very very very very very short a really really bad game. im angry now. i just hate it.

I hate it so muchPosted by Wendy Gutierrez 2016-08-05

I hate it because you have like ten levels and you have to buy the full packet then whats the hole point of having the game if you dont the other piece of the game

I don't like this gamePosted by seema mistry 2016-05-30

It is not my fault that there is no enough storage in my tablet . I will never download this app. I hate this app from . Rajvi . Sunil mistry . MTV slash hated it

When it says free it should mean freePosted by andrew apple 2015-11-10

Basically they just want you to buy the app it would be so much better ( if it was all free puzzles are fun when it's for everyone) and all my kids think so too

I DONT SEE HOW YALL DONT KNOW HOW TO PLAYPosted by Hailey Bug 2015-11-27

yall should be ashamed of yall self if yall do not know how to play this game because this game is easy and i passed all of the levels and won the new mickey

Awesome game for little kidsPosted by Abby Lotich 2016-07-20

This game was the most entertaining thing for a 3 year old that I know. I sat down with her and let her play it and she played it until my phone was dead.

KslpPosted by shahid shaikh 2016-04-02

Kkwkkejrjekkr extratorrent the same. I am not a problem, and then the other hand is a good day to day, but I don't have a great way. the only one. it will

loved itPosted by dinesh mishra 2016-01-01

it was amazing i loved it its like a challenge the challenge that was last it was very difficult i cant tell that how it is good because its fantaboules

Posted by Mary Moraites 2016-08-14

Garbage...it say's FREE, and after 10 rounds you have to pay for the full version!!!..you bunch of LIERS!!! Do you know what FREE means? You robbers?!

SO ADDICTIVEPosted by Emma Bryant 2016-04-04

I love it. Never crashes for me. I just can't buy the full version. Please give more levels without people having to pay. I LOVE IT. IT IS SO ADDICTING

STOP IT WITH ALL THE MEAN COMMENTS!Posted by AcrAzyGamer 2015-10-27

This is actually a awesome game! And there's not that much adds and you guys with the mean comments just want something to talk about!!! #suicidemicky

I hate itPosted by A Google User 2015-09-26

Frndz don,t download it bcz after 12 level you need to purchase this game and its also very easy game for 8 year old baby so i give it just one star.

Jst finePosted by neha shukla 2016-04-01

Its good, addictive as well but the problem is everytime it ask for new levels to download which is costly and annoying other side. So dont like it.

Awesome!Posted by Diana Calderon 2016-01-11

Its very challenging and obviously not for lil , lil kids its for more older kids duh I have the full version and its so much better good job guys !

Posted by juan estrada 2016-06-09

Mickey mouse clubhouse and the other one is a good example is not responsible to get to know you better have the right tools for your time. courage

Can you help me learn to love this Posted by Angelina Vassalotti 2016-06-05

I like this game because it is fun and I love it so much and all that stuff and I like that because I love this game and my little brother loves me

My favorite game!!Posted by Christina Lalama 2016-03-27

This game is so much fun, it is clean and makes you think, especially if you are like me and won't leave a level until you achieve a perfect score!

Booooo!!!Posted by autumn frias Martin 2015-11-05

This is terrible because if you don't want to buy full version you don't get all of the games. Also you only get like 10 levels.But l guess it's ok

4 starsPosted by • Aѕнℓєу • 2016-06-10

I really love the game but whenever I finish a level an ad always comes up and I feel uncomfortable with that. But whatever I still love the game.

Posted by Jazmin Hernandez 2015-12-12

I love it!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!! ! ?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

لابيمط نةطممذ ترذن تتح نسسم تتذححس ججشرننذ ننذ نتدرتPosted by Nurul Nazihah 2016-04-09

ةط نره الذخحس نمةطوتنذت تينتخ تيريتر ايار اتسرس تتاسراتتس اهسسا تتتشتخحش محشنن

Loved itPosted by harrizon john vinoya 2015-09-14

Even it is installing i knew it was awesome!the comments,ratings are good indeed thats even it is installing i love it.I like games like this too

Posted by Jade Awesome 2016-02-27

My 4 year old brother likes this and I'm 22 and I like this game on the Tokyo Streets but he comes to my tower once a year so I play it the most

Please Lord?Posted by Cache Brown 2015-12-01

It is taking a long time to download and I just hope the game is not bad.that's why I gave it ⭐⭐⭐because I don't know if it's good or not.

Don't like the cartoonsPosted by Shanna R 2016-08-20

I wish there was a way to disable the cartoons that play before, during and after each level. They are cute, but I just want to play the game.

What a game so nice!Posted by Gabrielle Burke 2016-05-17

I could give it five stars but it doesn't seem to respond when I ask for a hint. Anyways, on the other hand, BEST GAME EVER!! GO MICKEY MOUSE!!

Kindly make an updatePosted by Jervene Constantino 2016-04-22

The app keeps on crashing, i haven't even started player ng it yet in my android, but in may iPhone it works pretty well.please UPDATE the app.

Its goodPosted by Jamila Gan 2016-04-15

This game may be good but this needs to have updates so four stars only because there's no updates but if there is I will give you five stars.

Not great but okPosted by Marissa Malchoff 2016-02-20

When u get to a certain level u have to pay and who wants to pay for a level but I play the levels over again but that just becomes BORING!!!!

Love it _yeahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhbbhhhhhhPosted by Leneise Stricklen 2016-05-28

- happyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy

Really sorry I just love this gamePosted by Vedanti Bansal 2016-06-15

Pls read........after reading suggestions I really felt bad for the game but I too agree little disgusting game but a very god game loved it

WowPosted by Belinda Madden 2016-04-03

This game is really cool.we all know it's only 13 levels,but it is so fun,plus it is for free,and challenging.I gives e this came 5 STARES

Posted by Drake Olmos 2016-03-02

Cool, my 3yo daughter Luvs playing it, and digs in my phone for it, every chance she gets. Cool graphics, good sound effects, and voices...

Really peoplePosted by goofy puppy 2016-08-22

People can still download this app even if its short and it has alot of ads so stop telling people to not download this app because of it

WhyyyPosted by Milanii Imvu 2015-11-02

Why is you 1-9yr olds doin with a phone because obviously ur parents ain't got enough sense to look at your comments.... Just a HOTMESS

ChildrenPosted by Jamya Pickens 2015-12-30

If You Have Cousins Or Kids You Have To Baby Sit Its A Good Game For Them To Play On When They're Bored Or Want To Play On Your Phone!!

HeyPosted by Celi-Niki 2016-04-21

Interesting and fun, I just wish that you didn't have to buy the next levels. Makes you not want to waste your time downloading it.

Love it!!!Posted by Ashley Sparks 2015-09-29

Downloaded for my 5 y/o on her kindle and found myself hooked on it so now I've downloaded it for myself!!! We both LOVE this game!!!

Posted by gang of gangsters 2016-07-05

Iuliu777777777777777777777777777777777777777777777777777777777uu788887778788888887788788788688a 9 98899iuihgiytuihhhuonbi ugiiiii yo

Why its all full games moneyPosted by ritesh manghlani 2015-10-09

Ok i want to download its fullpp version but i am under18 and my mom do'not give money for ga e downloading so plese free it faster

Cute but...Posted by Raven Ok 2016-06-07

Kind of short you might as well just put demo in the title. Also there is so man ads.. o wait no its THE SAME ad over n over again

so awesomePosted by sharon malsawmkimi 2016-04-26

note:this game is not easy for kids under the age 5,but if not that its lovely when i come back from school i play it right away!!

Wow!!!Posted by Marium Hussain 2015-09-24

I advice all the peoples to download it now! !!!!!!!!!!!... Please listen to me and download it now !!,,,,!!!!!,,,,!!!!!,,,,!!!!,,

MadPosted by Mew Two cute for you 2016-06-24

At first it was cool but then there was a huge limit for the free version so now I am mad that you can hardly do me much for free

It's great!!!!Posted by Beth Honeywell 2016-03-12

It's good but it took me like 2 minutes to complete without buying the full version so if your gonna get it get the full version

Same ad over and overPosted by Gheni Ghenn 2016-05-29

Every time I complete a level, an Xbox ad keeps popping up.. Its getting annoying.. Plz fix so I can rate it 4 or 5 stars.. Thx

Posted by Joey Pui 2016-04-27

I like it, but unfortunately it has to pay for the full version. Please make it completely free and i will give it five stars.

A Really Fun Game:-)Posted by Samiyah Morris 2016-04-03

This is a fun game. It's just like Where's My Water but the difference is that it has Mickey Mouse in it. It's a great game:-)

Hate itPosted by Adilene Ramirez 2015-09-21

YOU CAN ONLY PLAY LIKE 5 GAMES IN FIRST FRICKIN LEVEL AND THEN YOU ONLY PLAY 3 FRICKIN LEVE LA IN THE OTHER FRICKIN ROUND :-(

Posted by Jesse Sharon 2015-10-10

I HATE THIS GAME ! Only 10 levels ? I liked the game but what the hell ? U have to purchase the rest of the game ? Very Bad .

Posted by A Google User 2016-03-28

Good I guess Well the games is great but when I downloaded it why did it take long so its not excellent but its over avarage

MICKEYPosted by Alvaro Ramos 2016-02-14

omg so great to be a game. So FUN SO FUN SO FUN SO FUN SO FUN SO FUN SO. IS THE BEST GAME IN THE world great.And More LEVELS

DEMO!!!Posted by Jay Car 2015-12-13

Beat all 33 levels. Wants you to pay for the rest. Dont bother downloading unless your gonna pay to unlock full game. 2bucks

1 world!!!!!!!Posted by Clothilde Etienne 2015-08-30

It's a great game but it only lets you play one world of the game. If they let you play more levels then I will give 5 stars

Great for kidsPosted by 2016-08-20

I think this game is good for children to play . It involves mickey which kids love . I'm rating it 4 stars ✴✴✴✴

JayPosted by Jay Chavan 2015-12-04

Thanks again and I will not receive the item is delivered to you and the rest is not the only way I could have a good time

It's a scamPosted by Juzz Lobber 2016-08-03

They get you to pay for the 'full game' which doesn't buy much. Then they also try and flog you for more episodes. Avoid.

Luv itPosted by Casey Mae 2016-03-06

So luv it!! Its so easy to play also a great tip if it has too many ads switch to airplane mode and there will be no adds

I love it!Posted by Emily Hart 2016-02-22

I like it cuse it is by Disney and it is a virsion of wheres my water and wheres my perry!LOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOL

TERRIBLE!!Posted by Parris Overall 2016-01-23

IT HAS TERRIBLE LEVELS AND NOT ENOUGH LEVELS. I MEAN DO THE KNOW THAT MONEY FOR THR FULL VERSION DOESN'T GROW ON TREES!!!

irritatingPosted by Miko Valdez 2016-01-17

after i downloaded it, it is not working, when i touch the app it automaticlly goes back to the home screen. pls. fix it.

Posted by Alexis Braun 2015-09-04

I love this game so much. It is fun because u try and get water to mickey mouse and it is a disney game and I love disney

SERIOUSLY I THOUGHT THIS WAS A PHYSICS BASED GAMEPosted by Finn Henderson 2015-09-01

C'mon Disney WIND SHOULD PUSH LIQUIDS... At least I haven't had any ads yet..... Bit rubbish only having 13 levels though

Love itPosted by miah Carey 2016-01-25

I love this game it is so much fun but I want to get the new one but it is not in Google play store it is in Apple store

Needs more...Posted by Danielle Maracle 2015-12-20

Its a fun little game and my son loves it, just think that they should offer mire free levels or the whole game be free.

ChallengingPosted by Chevy Pedraza 2016-08-13

There r so many levels it's so challenging and it's awesome there making mickey mouse awesome I still hate his shoes ok

Posted by Jayati Banerjee 2016-06-03

I fell it's the best game I have ever played and I just want to recommend it to everyone for who are puzzle game lovers

Great gamePosted by jodi haughwout 2016-09-10

Great game but it would be better if it was completely free. Love the game but would not spend $2.00 on the hole game

AND I can you havePosted by Lorilee Frial 2016-03-28

AND the intended only a few weeks to the same for your help with you are the same as well and a few bit more room read

Posted by Ashley Cooper 2016-02-15

Would give 5 stars if it wasn't a demo. Other than that it is very addictive and i already beat it so im uninstalling.

Where's My Mickey?Posted by Daniel Bubeer 2015-10-21

Did you know that Mickey Mouse was the first ever character created by Walt Disney? I thought it was Winnie the Pooh.

Too short and not appealingPosted by f car 2016-04-23

This game IS indeed fun, yet with very few levels to sample, this doesn't have me hooked on buying the full version.

Wers my mickyPosted by Jade Da Silva Salthouse 2015-08-29

Yhis game is a piece of shit only 13 levels. Disney u need to step up your game!!!!!!!DO NOT DOWNLOAD!!!!!!!!!!! 1!

Posted by Jaelyn Henderson 2015-12-05

For this game because my niece she love this game can I have to download behind adult you want to get on my nerves

PuzzlingPosted by Annabelle Christopher 2016-07-21

"This app is rather interesting , it is very addicting , I just got done with the levels on Where's my Water?..."

Mickey Mouse's "Where's My Water?" Game is fun.Posted by Hannah Smith 2015-12-25

Add more levels and add a limit free or pay decrease. I LOVE MICKEY MOUSE! Oh, FULL VERSION? I'll think about it.

ITS OKAYPosted by Shakayla Cobb 2015-12-13

I have had this game before and its great but the water uses up really quick and i barley even know where it went

Love it!Posted by Jamal Laster 2015-10-20

It could use special features for people who don't have money to buy it to keep them playing, but overall great.

Haha..it reminds me my childhood.Posted by Apoorva Kumar 2015-10-28

Really ..i love this game .......all the characters are really cute especially my MICKEY.......nice work DISNEY.

I'm still a child so look pleeeeeeease don't judgePosted by Lilitha To. 2016-01-15

I love this game even if I am older than years I still love this game so font judge because I won't judge you

Coooooool Posted by Best Friends 2016-01-16

This game is very good , awesome , excellent , but it's full version doesn't have to be off money

As known as Where's My Water and Where's My Water 2Posted by Mercy Santos 2016-07-31

The same and this game is cool man it's nice. If who created this i liked it and i loved it 5 stars for you!

Loved itPosted by Fatima Saleem 2015-11-11

My small brother yousuf he is just 4 years old and he knows how play this game and always sit quite and play

Lovely gamePosted by Abhinav Srivastava 2015-10-02

My sister loves Mickey. If she will see this game, she will sleep. And the game is also amazing. Thank you.

GreatPosted by Alexandra Hardin 2016-07-22

Its a great game♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡☆☆☆☆☆☆☆☆○○○○☆☆☆☆☆

Disgusting but goodPosted by Irfan Ahamed 2016-03-15

Because of the app my phone became slower my phone was a 4g phone but the game levels are nice

So coolPosted by Charlie Monk 2015-09-24

It is so cool. Whenever I am tired or bored I use to play this. This is really cool. Everyone must play it

ZeroPosted by Ashley Przecha 2016-08-11

I'd give it a zero if I could. Would be fun if I could play more then 5 rounds without paying. Sucks ass.

Love it so badPosted by Draeshauna Mitchell 2016-04-22

It is fun: tug e reason its run because have try to give mickey some water and its just like the alegater

Love this game!! Soo muchPosted by Charles Lowe 2016-09-11

Very cool I like Mickey mouse shows except the one on Disney jr it's for baby's all the same songs BLAH!

Love itPosted by saroj aggarwal 2016-05-01

I am downloading it for the 10th time.It is a awesome game thanks to Disney for making such a great game

Why just whyPosted by Chris Ufomba 2015-12-31

The full version cost money and I don't like wasting my bucks couldn't you change the full version free

To easyPosted by carmen duncan 2016-05-06

This game was to easy but I guess it depends on what age u put in it alright but its not all that......

So coolPosted by 2016-08-21

When mickey had alot of water it looked like there was a hole on the bottom then it leeked relley fast

AmazingPosted by Lisalovehavin lisalovehavin 2016-07-19

Love Disney it is a big part of most peoples lives it so cute and loving it so far and I love it !!!!!

Fun and funny!Posted by afterglow 4 2016-01-31

It was highly entertaining. Really enjoyed the play. Not too hard at all but still thought provoking.

Not enough things to doPosted by Adelle Demesier 2015-12-29

It's OK but they don't give you enough games on it and nobody got time to download the full version!

Posted by Humera Begum 2015-10-01

Waste game I had ever seen till now compare to other similar games I hated this game a lot means alot

HimaniPosted by 2016-09-12

Very bad game don't download very tufff game I don't like the game and advise you to not download it

I used to play this gamePosted by Williana S. 2015-10-30

I was playing the game and no ads come on a SINGLE lvl so cool also i was on it when i was 6 yrs old

I ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡ this game forever................................................Posted by Lola Bebi 2015-10-19

I♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡ this game forever

Awesome but to many addsPosted by horrogames1000 #1legendsplashman 2016-06-19

I can't believe it you have to buy a lot of things. And toooo many adds. I think you should play it

Where's my MickeyPosted by Cecelia Sisco-Moore 2016-02-20

It's taking forever to load !!!! Not Good, maybe I will feel better after I finally get to play it.

Excellent gamePosted by 2016-09-10

So good because there r so many new things as it is also the copy of where is is! But it is better

super funPosted by RiseOfTheUndead // ROTU 2016-04-12

I thought that games like these are boring but when you try this game... you can't stop... I swear

WowPosted by AWSOMNESS GAMING 2016-01-17

Why cant the game makers stop charging money for no reason its very unfair. Cant all level be free

Means...Posted by Michael Pendon 2015-12-09

That means your wrong the created is right you need to use as the friends but you love the game...

Love itPosted by Sierra Munoz 2015-10-31

all my siblings love this game make some more make it more attractive I'm only 11 and I think this

Should not take storagePosted by Malijah Mcgill 2016-02-28

This app takes up way to to much storage and they should make a wheres my pluto instead of mickey

Posted by Sumayya haroon 2016-02-08

Very bad I downloaded it and it became 96% and it suddenly went. And it said insufficient storage

Posted by Shelby Lloyd 2015-10-05

♡♡♡♡♡☆☆☆☆☆♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡love it

Ads and number of levelsPosted by babystar beauty 2016-06-14

The ads interrupt the game and they only give three levels for goofy..I WILL BE UNINSTALLING!!!

I loved this gamePosted by Bakez DFA 2015-09-01

I love this game becaus it is so challenging and so fun to do when your on summer vacation!!!!!!

Need more levelsPosted by Amelia young Lawson 2015-12-25

It needs a whole lot more levels and why do you need to buy the full version to get more levels

awsomePosted by Garry Jhutty 2015-10-07

its very awsom game im a kid if i do work with your componi i will mak this game graphic better

Loved itPosted by Prince Rawal 2015-09-24

My favorite character is mickey mouse and game on him is diamond on gold for me i love u mickey

Good game!!Posted by Dorthine Jackson 2015-08-28

Me and my son love to play the game!! It real fun and i like mazes that they have in the game!!

AmazingPosted by Angelina Mohammed 2016-06-04

I have played this game many times before and I loved it so this is my chance to say I love it

Love itPosted by christie lindsay 2016-05-26

It is a good game to play with your children . It is amazing and I love it. Please download it

Very few levels!Posted by Matthew Green 2016-08-04

This should be called a free trial. Do not download if you want more than 10 min of gameplay.

Ok butPosted by Hailey Crowe 2016-03-13

I really liked where's my Perry better but i had to buy the full version to have the real fun

PLEASE DISNEY BRING BACK THE GAME DUCKTALES SCROOGE LOOTS!!!Posted by walter hitler 2016-05-31

CAN YOU PLS BRING BACK THE GAME?THAT GAME IS AWESOME...EVEN IF IT IS MAKES NO SENSE PLEASE!!

AhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhPosted by Rahnise Madden 2016-01-16

It is soooooo cool but some parts are not free I'd give you five stars but it still is cool

More levels please disneyPosted by Nash Luigee King 2015-11-28

Please add more goffey levels and the red stuff used by goffy is it poison or colored water?

Very nice gamePosted by sunita jadhav 2015-09-09

It's a very nice game but there are very less levels and two parts and other is for buying .

DisneeeyPosted by Inara Terry 2016-07-19

Thirteen levels oh come on and the ads same add over and over again every minute please fix

Where's My Mickey? XPosted by Tara Main 2016-02-19

I found it really fun, but sometimes annoying when I can't get it lol but otherwise great x

I love mickey!!!Posted by Jasmine Domengieaux 2016-08-22

I love this game because it is simple, and really, who doesn't love mickey and his gang???

Good work DisneyPosted by Ruona Isodje 2016-07-14

This game combines two of Disney's wonderful creations, Mickey Mouse and Where's My Water.

Sai gowravPosted by Sai Gowrav 2015-08-25

Super machi ok bye bye good games and software for your business super fast game try it ok

Too much spacePosted by Drew Duplechain 2015-12-21

OK so I deleted about 45 gb of games that I dont use and it STILL won't let me download

It is very goodPosted by Kaila Hester 2015-11-21

Love it.

WhyPosted by Rahil Ahmed 2015-09-29

Why why why do you have to pay and buy the full version of this game its free is it not?!

Posted by Tinku Venu 2015-09-06

I can't download because it says that the storage is low but my memory is above 68.52 mb.

NicePosted by Joan Joy Carpio 2015-09-05

But i also erase my more apps just to download this game,but hindi parin pwede so i stop

This app is good and allPosted by Emily Mendez 2016-06-10

I like this app put I'm not paying money just to play a game that was advertised as free

It's stipidPosted by Chisom Ogbonnia-okoye 2016-02-01

It says I can't install its annoying whats the point in playing this game it's annoying

You aren't getting a game here; you're getting a demoPosted by Dank Memer 2016-01-15

13 levels which are short and ads all over the place, this is a recipe for terribleness.

I love itPosted by Markayla Robertson 2015-12-30

Other people need to shut up and I don't even pay for the other part and it isn't boring

To shortPosted by Sushil Sinha 2016-03-25

Boring and boring but amazing and lots of adventure and slow downloading please fix it

DisneyPosted by Rajnish Kumar 2016-01-25

A good game but it's ads stopped me from giving me 5 stars but still it is a good game

Love it but....Posted by Urooj Kundi 2015-10-15

Love the game ♡ but after some levels u have to buy the full version... thats lame...

Very good!Posted by rashmi shrivastava 2015-09-29

I download it for my younger daughter when she have free time she always play this game

AddsPosted by Anthony Coleman 2015-09-21

I would give this game a 5 star rating but adds always pop up when I complete a level .

The game is funPosted by Marquel Smith 2015-12-13

On the first day of Chris first day of Christmas please I played where my Micke!free

Posted by Yashoda Reddy 2015-09-29

I did not know that the game needs money to start. .........but the game is fantastic.

Love u mickey...Posted by Asha Laad 2016-03-28

I am the one who enourmusly loved mickey mouse and this app full fill my liking. ...

Its hard to play the Final Level. Well its not hard when endedPosted by jR Solis 2015-12-25

Ending on my § Letter + One Secret Village in Mickey Town. Is this a Mickey Town?!?!

Posted by Ashley Gonzales 2015-09-15

It was amazing sometimes i get a little bored of it but it is a very interesting game

Where's My Mickey? Free on Google Play

Current Version:
1.0.3
Content Rating:
Everyone+
Updated:
2014-11-25
Developer:
Disney
Installs:
10,000,000+
Categories:
Puzzle